Hofeinde 93 2, 3550 Heusden-Zolder , België
Gsm : +32 474 03 62 66 +32 474 03 62 66

STRATEGIE,
RISICO MANAGEMENT, …

Contact

Algemene voorwaarden

Management & Consultancy

VIM&C – Voskuilen Interim Management & Consultancy - VoorwaardenOm onze service zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft VIM&C een aantal algemene voorwaarden in Zonhoven opgesteld. Lees ze hier na en neem even contact met ons op bij vragen of opmerkingen. We helpen u graag verder. 

Inleiding op onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering en het verlenen van andere diensten tussen Voskuilen Interim Management & Consultancy bvba (VIM&C) en opdrachtgevers, klanten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

Hieronder vallen ook de contracten voor het Business Support Programma van het Institute for Independent Business (hierna te noemen “IIB”), ondertekend door VIM&C.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen. 

Grondslag offertes 

Offertes van VIM&C zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de te verrichten werkzaamheden heeft verstrekt.

Alle offertes van VIM&C zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, of indien hier bij onderling akkoord wordt vanaf geweken. 

VIM&C zal de door hem te verrichten diensten naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verbintenis heeft het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 

Terbeschikkingstelling van info, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die VIM&C nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van VIM&C betrokken (zullen) zijn.

Als VIM&C daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie VIM&C kosteloos een eigen werkruimte. 

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door VIM&C geschiedt uitsluitend in onderling overleg. VIM&C kan als geaccrediteerde Associate van het IIB andere door het IIB geaccrediteerde adviseurs inzetten bij het uitvoeren van de opdracht. Deze treden dan op als onderaannemers van VIM&C. 

Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Een tussentijdse verandering van het loon- en kostenniveau die voor VIM&C aanleiding zijn tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen en (voorschot-)declaraties betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een nalatigheidinterest van 1% per maand. Elke begonnen maand telt voor een volledige maand.

Tevens zullen aan deze opdrachtgever alle relevante administratie, aanmanings- en invorderingskosten worden aangerekend, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief kosten voor de prestatie van een advocaat. 

Duur en beëindiging van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die VIM&C verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. VIM&C kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. 

Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet, zal VIM&C de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. 

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van de partijen kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomst en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen. 

Bij tussentijdse beëindiging worden alle door VIM&C verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. Over de opzegtermijn is opdrachtgever aan VIM&C een vergoeding verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal dagen dat voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door VIM&C aan de opdracht is besteed. 

Als een van de partijen in staat van faillissement geraakt, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten. 

Overmacht en aansprakelijkheid 

Indien VIM&C door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen tegenover opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

In geval van overmacht aan de zijde van VIM&C heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding ongeacht of dat aanleiding heeft gegeven tot ontbinding, ook niet indien VIM&C ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

VIM&C is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door VIM&C van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van VIM&C voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat VIM&C voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. 

Bij een opdracht die een langere doorlooptijd dan een half jaar heeft, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het totale facturatiebedrag over de laatste zes maanden. 

Intellectuele eigendom en geheimhouding

VIM&C is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die hem bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van VIM&C, aan derden geen mededelingen doen over de offerte en werkwijze van VIM&C, dan wel haar offertes, contracten, adviezen en/of rapporten ter beschikking stellen. 

Alle door VIM&C geleverde zaken, waaronder documenten en (elektronische) bestanden, kunnen tijdens het uitvoeren van de opdracht en na beëindiging van de overeenkomst gebruikt worden door de opdrachtgever. Het intellectuele eigendom van de methoden en technieken ontwikkeld door VIM&C blijft bij de VIM&C. Het is de opdrachtgever toegestaan om de algemene werkwijze, aanpak en methoden van VIM&C aan derden mede te delen, zonder evenwel zodanige details of bedrijfsgeheimen mede te delen dat een reëel gevaar voor nabootsing en/of concurrentievervalsing zou optreden. 

Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen VIM&C en de opdrachtgever zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Hasselt. 

Editie: 7 juni 2012

VIM&C bvba, Vogelsancklaan 308, 3520 Zonhoven, België

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken